เราอภิปรายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเราขนาดถัง 1.5Q สามารถใช้ได้กี่นาที มีกี่ลิตร และเกจ์วัดแรงดันของฉันแสดง 1,500psi?


    ระดับ 2 ลิตร/นาที = 8 ชั่งโมง 30 นาที
    ระดับ 3 ลิตร/นาที = 5 ชั่งโมง 39 นาที
    ระดับ 4 ลิตร/นาที = 4 ชั่งโมง 15 นาที
    ระดับ 5 ลิตร/นาที = 3 ชั่งโมง 24 นาที
    ระดับ 6 ลิตร/นาที = 2 ชั่งโมง 49 นาที
    ระดับ 7 ลิตร/นาที = 2 ชั่งโมง 25 นาที
    ระดับ 8 ลิตร/นาที = 2 ชั่งโมง 7 นาที
    ระดับ 9 ลิตร/นาที = 1 ชั่งโมง 52 นาที
    ระดับ 10 ลิตร/นาที = 1 ชั่งโมง 42 นาที
รายละเอียดออกซิเจนขนาด 1.5 คิว คือ
    • มีขนาด 1.5 คิว
    • 1,500 ปอนด์ตารางนิ้ว
    • รวมก๊าซทั้งหมดในถัง 1,020 ลิตรอ๊อกซิเจน