Argon regulator ดูขนาดใหญ่กว่า

ARGON อาร์ก้อนจ์วัดแรงดัน

REGAr

สินค้าใหม่

มีตัวกรองอยู่ในช่องทางเข้า สามารถกรองสิ่งสกปรก

จึงทำให้ง่ายต่อการ ซ่อมบำรุงรักษา

สเกลคู่ที่สามรถอ่านได้ง่ายระหว่าง (kgf/cm2/Lb/in2)

ไม่มีร่องรอยของการเชื่อมบัดกรี ตามข้อต่อต่างๆ

ไดอัฟแฟรมโต 62 mm 

รายละเอียดเพิ่มเติม

500 ฿

Add to wishlist

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีตัวกรองอยู่ในช่องทางเข้า สามารถกรองสิ่งสกปรก

จึงทำให้ง่ายต่อการ ซ่อมบำรุงรักษา

สเกลคู่ที่สามรถอ่านได้ง่ายระหว่าง (kgf/cm2/Lb/in2)

ไม่มีร่องรอยของการเชื่อมบัดกรี ตามข้อต่อต่างๆ

ไดอัฟแฟรมโต 62 mm