โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคกลาง
-ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 250บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(ไม่มีรถเข็น)350 บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(มีรถเข็น)450 บาท/ชุด
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดใหญ่6 คิว 250 บาท/ถัง
-เฉพาะเกจ์วัดแรงดัน 150 บาท/ชิ้น
-เฉพาะรถเข็น ขนาด 0.5,1.5,2คิว 150บาท/ชิ้น
หมายเหต
จังหวัดกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี , สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร
จัดส่งฟรี!!เฉพาะครบชุดขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว)
โซนการจัดส่ง พื้นที่โซนภาคเหนือ
-ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 250บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(ไม่มีรถเข็น)350 บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(มีรถเข็น)590 บาท/ชุด
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 200บาท/ถัง
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดใหญ่6 คิว 300 บาท/ถัง
หมายเหต
*บนภูเขาจะต้องบวกค่าจัดส่งเพิ่ม*
-ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) ค่าจัดส่ง350บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6คิว(ไม่มีรถเข็น)ค่าจัดส่ง500 บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6คิว(มีรถเข็น)ค่าจัดส่ง690 บาท/ชุด
โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคอีสาน
-ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 250บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(ไม่มีรถเข็น)350 บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(มีรถเข็น)590 บาท/ชุด
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 200บาท/ถัง
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดใหญ่6 คิว 300 บาท/ถัง
โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน ภาคใต้
-ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 250บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(ไม่มีรถเข็น)350 บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(มีรถเข็น)590 บาท/ชุด
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 150บาท/ถัง
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดใหญ่6 คิว 300 บาท/ถัง
หมายเหต
*เกาะต่างๆ(สมุย,พีพี,พงัน ฯลฯ) ค่าจัดส่ง เริ่มต้น 500 บาทขึ้นไป*
โซนการจัดส่ง พื้นที่โซน สีแดง
-ครบชุด ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 350บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(ไม่มีรถเข็น)450 บาท/ชุด
-ครบชุดขนาดใหญ่6 คิว(มีรถเข็น)690 บาท/ชุด
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดเล็กและกลาง(0.5,1.5,2คิว) 300บาท/ถัง
-เฉพาะถัง(พร้อมก๊าซ)ขนาดใหญ่6 คิว 400 บาท/ถัง
หมายเหต
*พื้นที่สีแดงคือ 4 จังหวัด ดังนี้ ปัตตานี, ยะลา , นราธิวาส , สตูล*